VIAMED ŁĘCZNA

Polityka prywatności

Wypełniając formularz Zamówienia i zaznaczając pole „Akceptuję” wyraża Pani/Pan zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przez Joanna Mirowska-Wieczorek ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychosomatyczna VIAMED ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin telefon 81 506 58 58, adres e-mail: pzpviamed@wp.pl w celu niezbędnym do wykonania postanowień
Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:

  1. Sprzedaży usług oferowanych w sklepie internetowym NZOZ VIAMED na podstawie
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem
    świadczenia usługi;
  2. Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków  dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego;
  3. Przechowania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa;

 

Pani/Pana dane osobowe podawane w trakcie składania Zamówienia mogą być przekazane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, i usunięcia swoich danych osobowych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, może ja Pani/Pan cofnąć w każdym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na czynności, których dokonano wcześniej. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres pzpviamed@wp.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc pod adres NZOZ VIAMED.

Pani /Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.